Všechny položky na e-shopu skladem
Více než 5 000 položek mimo
e-shopu skladem
Doprava do
České Republiky
Bezplatné odborné
poradenství

Obchodní podmínky

Čl. I Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.mb-kovanie.sk nebo www.mb-kovani.cz nebo www.mb-kovanie.cz (dále také "Internetový obchod") , přičemž potvrzením příslušného pole před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

2.Kúpnou smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá prodávající a kupující, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží výhradně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu a elektronické pošty (dále jen "Kupní smlouva").

3.Kúpne smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a o změně některých zákonů a těmito obchodními podmínkami (dále také "OP") upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.

4. Prodávající se rozumí společnost

Marián Kokoška - MB.Kovanie, IČO 45 456 747, se sídlem na Školská 2383/15, 080 06 Prešov,

zapsaná v ŽRSR OÚ PO č. 708-12124

(Dále jen "Prodávající"), která je zároveň provozovatelem internetové stránky www.mb-kovanie.sk nebo www.mb-kovani.cz nebo www.mb-kovanie.cz (dále jen "Stránka") jakož i Internetového obchodu.

5.Kontaktné údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:

kontaktní adresa: Pavla Horova 1/23, 080 01 Prešov
kontaktní telefonní číslo: +421 918 240 936
e-mail: info@mb-kovanie.sk

6. Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, tedy každý návštěvník Stránky, který se zaregistroval na Stránce vyplněním povinných registračních údajů (jméno, příjmení, mailová adresa) a vyjádřením souhlasu se Všeobecnými podmínkami používání stránky, a který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen " kupující ").

7. Orgán vykonávající dohled:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inspektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, SR
Odbor výkonu dozoru
e-mail: info@soi.sk

Čl. II Informace o zboží a ceně

1.Údaje o zboží uvedené v katalogu Internetového obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a z oficiálních stránek výrobců zboží.

2.Obrázky zobrazené při zboží mohou být pouze ilustrační.

3.Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením zboží formou doporučeného dopisu nebo balíku. Náklady spojené s doručením zboží v rámci České republiky jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží. V případě zájmu Kupujícího o doručení zboží do zahraničí je třeba kontaktovat Prodávajícího na adrese: info@mb-kovanie.sk

4.Kupujúci bere na vědomí, že údaje o dostupnosti zboží a konečné ceně zboží se mohou lišit od údajů uvedených v katalogu Internetového obchodu, a to v závislosti na změnách údajů výrobců zboží a vyprodání zboží ze skladů Prodávajícího nebo výrobce.

5.Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

Čl. III Objednávka zboží

1.Odoslanie objednávky je podmíněno potvrzením znalosti a souhlasem s OP a se zpracováním osobních údajů Kupujícího.

2.Po odeslání objednávky bude Kupujícímu, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží zaslán potvrzující email, kterým Prodávající potvrdí zařazení objednávky na zpracování, čímž dochází k uzavření Kupní smlouvy. Na uvedenou e-mailovou adresu budou v případě potřeby Kupujícímu zaslány všechny další informace ohledně objednávky.

3.Při potvrzení objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží a odhadovaný termín dodání.

Čl. IV Způsob uzavírání kupní smlouvy

1.Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu a / nebo ve formě Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce Prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky Kupujícího Prodávajícímu (dále jen " objednávka ").

2.Záväzným akceptováním objednávky Kupujícího Prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky Kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako " potvrzení objednávky ". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

3.Záväzné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

Čl. V Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat:

1.Druhy a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů a v případě výrazné změny ceny zboží.

2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neodpovídá za:

a.Oneskorené dodání zboží způsobené Slovenskou poštou nebo smluvní kurýrní společností a jinou doručovatelskou společností.

b.Oneskorené dodání zboží způsobené nesprávné a / nebo neúplně udanou adresou Kupujícího, na který se má Zboží doručit.

c.Oneskorené dodání zboží způsobeno okolnostmi vyšší moci (vis maior), které nebylo možné předvídat nebo odvrátit (např. mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy, válečný stav a pod).

d.Výber zboží Kupujícím. Pokud po převzetí zásilky kupující zjistí, že zboží neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.

Čl. VI Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit Prodávajícímu.

2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Čl. VII Odstoupení od kupní smlouvy

1.Kupujúci je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s ust. § 7 Zákona ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

2.Právo na odstoupení od Kupní smlouvy je kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail). Kupující může využít formulář uvedený v bodu 3. tohoto článku OP. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v bodě 1. tohoto článku OP.

3.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

o Komu: Marián Kokoška - MB.Kovanie, Pavla Horova 1/23, 080 01 Prešov, Slovensko

o Tímto oznamuji / oznamujeme (*), že odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby (*): ..............

o Datum objednání / datum obdržení (*) ..............

o Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů (*) ..............

o Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*) ..............

o Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............

o Datum ..............

o Číslo účtu - IBAN (pokud relevantní) ..............

(*) Nehodící se škrtněte.

4.Spotrebiteľ je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího, doporučuje se zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou, zboží není vhodné posílat dobírkou. Spotřebitel přiloží do balíku kopii daňového dokladu (faktura), který mu byl doručen spolu se zbožím a kopii doručenky vystavenou doručovatelem. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

5.Predávajúci je povinen kupní cenu vrátit neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy, a to na účet Kupujícího, ze kterého hradil kupní cenu, pokud Kupující neuvede jiný účet, na kterou mu má vrátit kupní cena. Při odstoupení od Kupní smlouvy budou stejně refundovány náklady dodání zboží, přičemž Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady spotřebitele.

6.Kupujúci nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

Čl. VIII Stornování objednávky

1.Kupujúci může odstoupit od Kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy (tj před dodáním zboží kupujícímu), zasláním žádosti na adresu info@mb-kovanie.sk. V případě uhrazené kupní ceny Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 15 dnů bezhotovostním převodem na účet, jehož číslo uvede Kupující v žádosti o storno objednávky, jinak na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

2.Predávajúci má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat telefonicky, písemně nebo e-mailem. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 15 dnů bezhotovostním převodem na účet, jehož číslo uvede Kupující, jinak na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

Čl. IX Platební podmínky

1.Internetový obchod nabízí následující možnosti platby (zde doplňte platební podmínky při vybraných způsobech platby):

o Dobírka - v rámci České republiky nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží Kupující uhradí až při jeho převzetí poštovnímu doručovateli nebo kurýrovi. Platba na dobírku je zpoplatněna částkou 1,50 EUR s DPH pro objednávky zasílané v rámci ČR a částkou 2,50 EUR s DPH v případě objednávek zasílaných do ČR.

o V hotovosti - pouze v případě, že si Kupující zvolí možnost osobního vyzvednutí zboží

o Online platba - platba prostřednictvím platební brány eCard VÚB.

2.Kúpnu cenu nelze uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.

3.Daňový doklad (faktura) bude při doručení přiložen v balení zboží. Záruční list, pokud se ke zboží dodává, bude dodán spolu se zbožím, a to v balení zboží.

Čl. X Podmínky dodání zboží

1.Dodacia lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení.

2.Internetový obchod doručuje zboží prostřednictvím smluvní kurýrní služby. O připravenosti balíku na expedici bude Kupující informován SMS / e-mailem. V případě, že Kupujícímu doručení v daném čase nevyhovuje, může na základě pokynů termín doručení, případně adresu doručení upravit.

3.Pokud dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží nejpozději do 7 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky Kupujícímu.

4.Kupujúci je povinen ihned po doručení zásilky se zbožím zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozen. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího.

5.Kupujúci je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak Kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady Prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení Kupujícího, Prodávající má vůči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.

6.Tovar je Kupujícímu zasíláno na dobírku, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodli na jiném způsobu platby. Kupující hradí poplatek za dobírku ve výši podle aktuálně platného ceníku v době dodání zboží při převzetí zboží spolu s kupní cenou za dodané zboží.

Čl. XI Dodací náklady

Dodání zajišťuje: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. nebo TOPTRANS EU, a.s.

Ceny pro doručení jsou následující: 

Doručení na Vaši adresu v ČR:

Dopravní a balné - pro balík zaslaný na Vaši adresu: 5,42 EUR bez DPH, 6,50 EUR s DPH

Doručení na výdajné miesto prostredníctvom Zásielkovne - Packeta v ČR:

Dopravní a balné - pro balík zaslaný na výdejní místo: 3,42 EUR bez DPH 4,1 EUR s DPH

Doručení na Vaši adresu v SR:

Dopravní a balné - pro balík zaslaný na Vaši adresu: 4,58 EUR bez DPH, 5,50 EUR s DPH

Doručení na výdajné miesto prostredníctvom Zásielkovne - Packeta v SR:

Dopravní a balné - pro balík zaslaný na výdejní místo: 2,49 EUR bez DPH, 2,99 EUR s DPH

V případě zájmu o dodání do jiných zemí nás prosím kontaktujte na info@mb-kovanie.sk.

Změna vyhrazena.

Čl. XII Reklamační řád

1.Kupujúci uplatňuje reklamaci písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@mb-kovanie.sk v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od data převzetí zboží Kupujícím.

2.Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu a originál záručního listu (pokud byl k výrobku dodán). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku.

3.Predávajúci odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

4.Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména mechanickým poškozením, neodvratnou událostí - živelnou pohromou, nesprávným zacházením - v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem.

5.Predávajúci určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

6.Pokud Kupující uplatní reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

7.Pokud Kupující uplatní reklamaci zboží po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítne, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

8.Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží.

9.Predávajúci je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení jakož i vydat písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude Kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručena prostřednictvím e-mailu, respektive spolu se zbožím, kopie reklamačního protokolu.

Čl. XIII Ochrana a zpracování osobních údajů

1.Predávajúci zpracovává osobní údaje Kupujícího k plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží, vybavením reklamace. Prodávající dále zpracovává osobní údaje ve prospěch Kupujícího za účelem vedení historie jeho objednávek a zvýšení komfortu jeho dalších nákupů.

2.Predávajúci zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, jiné osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy.

3.Kupujúci zároveň souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl osobní údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží společnosti Slovenská pošta, as, se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36 631 124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sa, vložka č. 803 / S nebo smluvní kurýrní společnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., se sídlem Družby 22 974 01 Banská Bystrica, IČ: 45497885, zapsaná v obchodním rejstříku Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 17990 / S nebo smluvní kurýrní společnosti TOPTRANS EU, a.s., se sídlem Na Priehon 50 949 05 Nitra, IČ: 36703923, zapsaná v obchodním rejstříku Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 4013 / B.

4.Kupujúci může požádat o změnu svých osobních údajů písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@mb-kovanie.sk.

ČL. XIV Alternativní online řešení sporů

1.Kupujúci - spotřebitel - má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@mb-kovanie.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Kupující - spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "Subjekt ARS") podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ARS". Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o ARS. Návrh může Kupující - spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o ARS.

2.Spotrebiteľ může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3.Alternatívne řešení sporů může využít jen Kupující - spotřebitel t. j. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jako smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou. Subjekt ARS může odmítnout návrh na alternativní řešení sporu, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR (přičemž konkrétní pravidla alternativního řešení sporu Subjektu ARS mohou stanovovat něco jiného). Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.