Všechny položky na e-shopu skladem
Více než 5 000 položek mimo
e-shopu skladem
Doprava do
České Republiky
Bezplatné odborné
poradenství

Reklamační řád

1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@mb-kovanie.sk v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od data převzetí zboží Kupujícím.

2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu a originál záručního listu (pokud byl k výrobku dodán). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku.

3. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména mechanickým poškozením, neodvratnou událostí - živelnou pohromou, nesprávným zacházením - v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem.

5. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

6. Pokud Kupující uplatní reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

7. Pokud Kupující uplatní reklamaci zboží po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítne, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží.

9. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení jakož i vydat písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude Kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručena prostřednictvím e-mailu, respektive spolu se zbožím, kopie reklamačního protokolu.